Urządzenia NO – statystyka

Aktualności

Urządzenie NO (Urządzenie do Napełniania lub Opróżniania ciśnieniowych urządzeń transportowych (NO)) to urządzenie, które jest przeznaczone załadunku i rozładunku zbiorników transportowych, w płynne surowce niebezpieczne (palne, żrące, trujące). 

Zadaniem tego urządzenia jest zapewnienie bezpiecznego procesu napełniania i opróżniania cystern, do zbiorników magazynowych na terenie magazynu surowców płynnych.Zgodnie z prawem do urządzeń NO należą portowe ramiona przeładunkowe – systemy i instalacje do napełniania statków żeglugi morskiej i śródlądowej, urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, w tym ramiona przeładunkowe dla stałych, ciekłych i gazowych towarów niebezpiecznych, urządzenia, w tym ramiona przeładunkowe, do napełniania i opróżniania pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, elastyczne przewody przeładunkowe.

Urządzenie NO, dla którego ustalono formę dozoru technicznego pełnego lub ograniczonego, wymaga uzyskania przez eksploatującego decyzji zezwalającej na eksploatację wydaną przez właściwy organ dozoru technicznego. Do obsługi takich urządzeń wymagane jest  posiadanie kwalifikacji, które są nadawane na okres 5 lat.

W roku 2022 liczba osób, którym wydano zaświadczenia w zakresie obsługi urządzeń NO wynosiła 3 949. Rok 2023 zaowocował zwiększeniem liczby takich osób. W tym roku zaświadczenia wydano już 4656 osobom. Osoby te obsługują 6829 urządzeń (stan na 31.12.2023 roku). W ciągu roku ich liczba zwiększyła się o 33 (z 6862 ona dzień 31.12.2022 r).

Dane pochodzą z raportu opracowanego przez dr Marka Różyckiego o rynku przewozu towarów niebezpiecznych opracowanym przez m/d/r/k oraz redakcję „Bezpieczeństwo w Logistyce”.

Tags: ,

You May Also Like

Niewłaściwe tłumaczenie ADR – 4.1.6.9
Doradcy ADR/RID/ADN w Polsce – statystyka

Author

Must Read

Brak wyników.