Usługi

Nadzór PPOŻ

Udostępnij artykuł

Nadzór PPOŻ to proces kontrolowania przestrzegania przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej w obiektach użyteczności publicznej, przemysłowych i innych budynkach. Specjalnością inżynieria bezpieczeństwa pożarowego zajmuje się analizą zagrożeń pożarowych i opracowywaniem rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo pożarowe. Stały nadzór PPOŻ jest niezbędny dla utrzymania wysokiego poziomu ochrony przeciwpożarowej i minimalizowania ryzyka pożaru.

Zakres ochrony przeciwpożarowej

Ochrona przeciwpożarowa obejmuje szereg działań mających na celu zapobieganie powstawaniu pożarów, ich rozprzestrzenianiu się oraz skuteczne gaszenie. W zakresie ochrony przeciwpożarowej znajdują się między innymi:

 • zapewnienie odpowiedniej ilości i jakości urządzeń przeciwpożarowych,
 • stałe monitorowanie stanu technicznego instalacji i systemów przeciwpożarowych,
 • przeprowadzanie regularnych szkoleń i ćwiczeń dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa pożarowego,
 • opracowywanie i aktualizacja instrukcji dotyczących ochrony przeciwpożarowej, w tym instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
 • kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przez użytkowników obiektów.

Czynności z zakresu nadzoru PPOŻ

Nadzór PPOŻ polega na wykonywaniu czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, które obejmują między innymi:

 • przeglądy okresowe instalacji i systemów przeciwpożarowych, w tym sprawdzenie stanu technicznego i czynności konserwacyjne,
 • kontrola wymaganych urządzeń przeciwpożarowych, takich jak gaśnice, hydranty, czujniki dymu czy systemy alarmowe,
 • analiza ryzyka pożarowego i opracowywanie planów ewakuacji,
 • prowadzenie szkoleń dla pracowników z zakresu bezpieczeństwa pożarowego,
 • współpraca z organami nadzoru budowlanego, strażą pożarną i innymi służbami odpowiedzialnymi za ochronę przeciwpożarową,
 • aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz innych dokumentów dotyczących ochrony przeciwpożarowej.

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej i wymogi prawne

Nadzór PPOŻ jest regulowany przez Ustawę o ochronie przeciwpożarowej, która określa podstawowe obowiązki właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego oraz uniknięcia odpowiedzialności prawnej w przypadku wystąpienia pożaru.

Szkolenie pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Szkolenie pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej jest jednym z kluczowych elementów zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego. Należy przeprowadzać je regularnie, aby utrwalać wiedzę i umiejętności dotyczące postępowania w sytuacjach zagrożenia pożarowego. Szkolenia powinny obejmować zarówno teorię, jak i praktykę, a także być dostosowane do specyfiki obiektu i profilu działalności.

Korzyści płynące z nadzoru PPOŻ

Nadzór PPOŻ przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa pożarowego obiektów, co przekłada się na ograniczenie ryzyka wystąpienia pożarów i ich negatywnych skutków. Dzięki stałemu monitorowaniu ochrony przeciwpożarowej można szybko zidentyfikować i wyeliminować ewentualne zagrożenia, co pozwala na uniknięcie strat materialnych i zagrożenia dla zdrowia i życia osób znajdujących się w obiektach.

Posiadamy Uprawnienia Inspektora PPOŻ.

Zgodnie z zapisami Kodeksu Pracy pracodawca powinien wyznaczyć jednego lub kilku pracowników celem zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony i zapobiegania zagrożeniom podczas pracy w ramach przedsiębiorstwa i/lub zakładu. Jednym z obowiązków jest wyznaczenie osób odpowiedzialnych za prewencje ppoż i ewakuację, zwanych „inspektorami ochrony PPOŻ”.

Zapewniamy:

 1. organizację ochrony przeciwpożarowej,
 2. analizę obowiązki osób fizycznych, prawnych, organizacji lub instytucji w zakresie zapobiegania pożarom, klęskom żywiołowym i innym miejscowym zagrożeniom,
 3. wdrożenie zabezpieczeń p.poż. urządzeń i instalacji, budynków, obiektów i terenów,
 4. zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia p.poż. dla pracowników,
 5. prowadzenie dokumentacji przeciwpożarową,
 6. dobór rozmieszczenie znaków bezpieczeństwa oraz gaśnic,
 7. przeprowadzenie ocen zagrożenia pożarowego oraz opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
IMDG transport morski
Pierwsza pomoc

Masz pytania lub chcesz porozmawiać o współpracy? Napisz do nas.
  Usługi

  Ostatnie wpisy

  Aktualności

  Zobacz także