Poprawne nazwy przewozowy przy odpadach

Aktualności

Podczas spotkania Joint Meeting of the RID Committee of Experts and the Working Party on the Transport of Dangerous Goods w dniach 25-28 marca 2024 r w Bern przyjęto zmianę do przepisów ADR/RID, która stanowi doprecyzowanie praktyki. Poprawna praktyka dla przewozu towarów klasyfikowanych pod pozycjami grupowymi związana jest zgodnie z RID/ADR 3.1.2.8.1 ze stosowniem pozycji „I.N.O:” (Inaczej nie określone), które należy uzupełni o podanie nazwy technicznej towary decydującego o zagrożeniu.

Wymóg taki sprecyzowano w przepisie szczególnym 274 w kolumnie (6) tabeli A w dziale 3.2.

Nazwy techniczne należy wpisać w nawiasach bezpośrednio po prawidłowej nazwie przewozowej. Jak pokazuje praktyka, wielu nadawców nie podaje nazwy technicznej podczas ich nadawania poprzestając na uzupełnieniu nazwy zwrotem „Odpad” zgodnie z 5.4.1.1.3.1.

Przykładowo : „UN 1993 ODPAD, MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY I.N.O., 3, II, (D/E)”

Praktyka taka wynika z faktu, iż wymóg podawania nazwy technicznej stanowi odrębny akapit, co może powodować wniosek, że w przypadku odpadów nie ma potrzeby dodawania nazwy technicznej.

Zapis tem został dodany w związku z przyjęciem regulacji 2.1.3.5.5 dla odpadów o nieznanym składzie. Zostało to wprowadzone w RID/ADR 2009, a odpowiadająca mu poprawka została przyjęta przez Wspólne Zgromadzenie na sesji w marcu 2007 (patrz raport ECE/TRANS/WP.15/AC.1/106 i jego dodatek 2) w oparciu o nieformalne dokument INF.21 (raport nieformalnej grupy roboczej ds. przewozu odpadów niebezpiecznych).

Wniosek delegacji Finlandii obejmował konieczność doprecyzowania praktyki. 

Zwrócono uwagę, że ostatnie zdanie 5.4.1.1.3.1 dotyczy wyłącznie odpadów o nieznanym składzie, a zatem, w wersji przepisów ADR/RID 2025 na początku ostatniego zdania należy dodane będzie  „Jeżeli stosuje się przepis dotyczący odpadów określony w 2.1.3.5.5, „.

Dodatkowo przepis RID/ADR 5.4.1.1.3.1 będzie brzmiał (nowy tekst zostanie podkreślony):

„Jeżeli przewożone są odpady zawierające towary niebezpieczne (inne niż odpady promieniotwórcze), prawidłową nazwę przewozową należy poprzedzić wyrazem „ODPADY”, chyba że określenie to stanowi część prawidłowej nazwy przewozowej, np.:

„UN 1230 ODPAD METANOL, 3 (6.1), II (ADR:)), (D/E)”, lub

„UN 1230 ODPAD METANOL, 3 (6.1), GP II (ADR:)), (D/E)”, lub

„UN 1993 ODPAD  ŁATWOPALNE CIEKŁE I.N.O. (toluen i alkohol etylowy), 3, II (ADR:)), (D/E)”, lub

„UN 1993 ODPADY MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY I.N.O., (toluen i alkohol etylowy), 3,GP II (ADR:), (D/E)”.

Jeżeli stosuje się przepis dotyczący odpadów określony w 2.1.3.5.5, do opisu towarów niebezpiecznych wymaganego w 5.4.1.1.1 (a) do (d) (ADR:) i (k) dodaje się, co następuje:

„ODPADY ZGODNIE Z 2.1.3.5.5” (np. „UN 3264, MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY KWAŚNY NIEORGANICZNY I.N.O., 8, II (ADR:)), (E), ODPADY ZGODNIE Z 2.1.3.5.5”).

Jeżeli stosuje się przepis dotyczący odpadów określony w 2.1.3.5.5, nie ma potrzeby dodawania nazwy technicznej określonej w rozdziale 3.3, przepis szczególny 274.”

Wniosek:

Poprawna praktyka polega na każdorazowym uzupełnianiu nazwy przewozowej o nazwę techniczną w przypadku towarów I.N.O

Tags: , ,

You May Also Like

Kontrole WITD w 2023 roku

Author

Must Read

Brak wyników.