Usługi

IMDG transport morski

Udostępnij artykuł

Pojęcie transportu towarów niebezpiecznych obejmuje nie tylko sam proces przemieszczenia tych towarów za pomocą różnych środków transportu, ale także wszelkie działania towarzyszące temu procesowi oraz przygotowanie towarów do przewozu.

IMDG TRANSPORT MORSKI

Czym jest IMDG?

IMDG (International Maritime Dangerous Goods), czyli Międzynarodowy Kodeks Morskich Towarów Niebezpiecznych, jest kompleksowym zbiorem przepisów dotyczących bezpiecznego transportu niebezpiecznych towarów drogą morską. Uwzględnia również charakterystykę towarów niebezpiecznych, które mogą znajdować się na statku. Obejmuje on szeroki zakres produktów, takich jak materiały wybuchowe, substancje toksyczne lub zakaźne, łatwopalne substancje stałe lub płynne, substancje radioaktywne, substancje żrące, a także trujące gazy.

Czym jest IMO

IMO (International Maritime Organization) to Międzynarodowa Organizacja Morska jest agendą ONZ, której siedziba znajduje się w Wielkiej Brytanii. Jej głównym zadaniem jest regulowanie żeglugi na skalę międzynarodową. IMO określa się jako światowy organ odpowiedzialny za ustalanie standardów dotyczących bezpieczeństwa, ochrony środowiska i ekologiczności żeglugi.

IMO jest organizacją o globalnym zasięgu działania i cieszy się uznaniem na arenie międzynarodowej. Posiada silną pozycję i wpływy w przemyśle morskim. W przestrzeni internetowej informacje na temat IMO skupiają się głównie na roli organizacji we wspieraniu współpracy międzyrządowej oraz organizowaniu międzynarodowych konferencji poświęconych kwestiom żeglugi. Ponadto IMO zajmuje się opracowywaniem międzynarodowych konwencji i porozumień dotyczących różnych aspektów żeglugi.

Klasyfikacja materiałów niebezpiecznych

Transport towarów niebezpiecznych obejmuje zarówno proces przemieszczania tych specjalnych materiałów za pomocą środka transportu, jak i wszelkie działania towarzyszące, niezbędne do przygotowania ich do podróży oraz postojów związanych z samym przemieszczeniem. Towary niebezpieczne są przewożone transportem drogowym, kolejowym, śródlądowym, lotniczym i morskim. Wśród różnych form transportu, transport morski zyskuje coraz większą popularność wśród przedsiębiorstw, mimo dłuższego czasu realizacji przewozu, ze względu na szereg korzyści, które oferuje.

Rozróżnia się 9 grup (klas) materiałów niebezpiecznych.

 • Klasa 1 – Materiały Wybuchowe

 • Klasa 2 – Gazy w tym 3 Podklasy: 

  • Gaz Palny np. propan, butan, acetylen

  • Gaz niepalny, nietrujący np. neon, dwutlenek węgla, hel, płynny azot

  • Gazy Toksyczne

 • Klasa 3 – Ciecze Palne  np. paliwo

 • Klasa 4 – Ciała Stałe Palne

  • Ciała Łatwopalne np. siarka

  • Podatne na samozapalenie się

  • Palne w kontakcie z wodą np. sód

 • Klasa 5: Substancje utleniające i nadtlenki organiczne

 • Klasa 6: Substancje toksyczne i zakaźne

 • Klasa 7: Materiały promieniotwórcze/radioaktywne

 • Klasa 8: Materiały żrące

 • Klasa 9: Różne inne materiały i przedmioty niebezpieczne których nie ujęto w innych klasach a ujawniają właściwości niebezpieczne. np.  azbest, środki zapachowe, środki do znieczuleń, dwutlenek węgla w postaci stałej tzw. suchy lód

transportu morskiego materiałów niebezpiecznych

Wymagania IMDG

Wszystkie towary niebezpieczne, niezależnie od swojego pochodzenia, muszą spełniać obligatoryjne wymagania IMDG. Warto podkreślić, że kody towarów niebezpiecznych mają zastosowanie na całym świecie dla wszystkich statków przewożących ładunki. Podstawowe wymagania dotyczące transportu towarów niebezpiecznych drogą morską obejmują:

1. Oznakowanie i klasyfikacja towarów

Zgodnie z międzynarodowymi przepisami dotyczącymi przewozu towarów niebezpiecznych (IMDG), różne materiały są podzielone na klasy, takie jak materiały wybuchowe, gazy czy substancje żrące. Oznakowanie towarów jest niezwykle istotne, aby umożliwić szybką identyfikację oraz skuteczną obsługę w ramach łańcucha dostaw. Kontenery i opakowania powinny być odpowiednio oznaczone i wyposażone w wymagane etykiety, informujące o rodzaju i charakterze przewożonego ładunku.

2. Opakowanie

Kolejnym kluczowym aspektem jest odpowiednie opakowanie, które zależy od klasy i rodzaju ładunku. Każdy rodzaj towaru niebezpiecznego wymaga specjalnego opakowania, które chroni go przed uszkodzeniami mechanicznymi i zapewnia bezpieczeństwo podczas transportu. Opakowania muszą być odporne na oddziaływanie niebezpiecznych substancji, którymi są zanieczyszczone, oraz na inne czynniki zewnętrzne. Zapewnienie właściwego opakowania towarów niebezpiecznych ma kluczowe znaczenie dla minimalizowania ryzyka wypadków i wycieków, które mogą mieć poważne konsekwencje.

3. Separacja od innych ładunków

Ważnym aspektem jest również odpowiednie oddzielenie towarów niebezpiecznych od innych ładunków. Ze względu na potencjalne reakcje chemiczne między różnymi substancjami, istnieje konieczność utrzymania odległości między nimi w trakcie transportu. Dbanie o to, aby niebezpieczne substancje były przechowywane z dala od innych materiałów, minimalizuje ryzyko niekontrolowanych reakcji i potencjalnych zagrożeń dla osób zaangażowanych w proces transportu.

Jaki jest cel Międzynarodowego Kodeksu Morskich Towarów Niebezpiecznych

akty prawne regulujące przewóz materiałów niebezpiecznych

Celem IMDG jest zapewnienie bezpiecznego i skutecznego transportu towarów niebezpiecznych, minimalizacja ryzyka wypadków i incydentów, ochrona zdrowia ludzi, obowiązki uczestników przewozu oraz zapobieganie zanieczyszczaniu morza. Kodeks ten jest stosowany na całym świecie i jest podstawą dla przepisów krajowych oraz międzynarodowych dotyczących transportu morskiego niebezpiecznych materiałów w tym: przewóz towarów niebezpiecznych w sztukach przesyłki, w cysternach przenośnych, luzem.

Wymagane dokumenty

Przy realizacji przewozów morskich towarów niebezpiecznych zgodnie z zasadami IMDG, Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) wymaga dostarczenia określonych dokumentów, które są niezbędne w kontenerowych wysyłkach. Poniżej przedstawiam wykaz tych dokumentów:

 1. Deklaracja towarów niebezpiecznych (Dangerous Goods Declaration) – Jest to podstawowy dokument, który musi być dostarczony przed wysyłką. Deklaracja towarów niebezpiecznych zawiera szczegółowe informacje o przewożonym ładunku, takie jak jego klasa niebezpieczeństwa, identyfikator UN, właściwości fizyczne i chemiczne oraz wszelkie odpowiednie środki ostrożności. Jest to istotne, aby personel i służby odpowiedzialne za obsługę ładunku były świadome jego charakteru i podejmowały odpowiednie środki bezpieczeństwa.

 2. Karta charakterystyki (MSDS)

 3. Certyfikat pakowania kontenera (Container Packing Certificate)

Przedstawione dokumenty są istotne w procesie przewozu morskiego towarów niebezpiecznych. Zapewniają one niezbędne informacje dotyczące charakteru i właściwości ładunku, umożliwiając odpowiednie zarządzanie ryzykiem i podjęcie środków bezpieczeństwa w celu zapewnienia bezpiecznego transportu.

bezpieczeństwo przewozu towarów niebezpiecznych

Konsultujemy Problemy dotyczące Transportu Towarów Niebezpiecznych W Transporcie Morskim.

Nasza firma posiada bogate doświadczenie i wiedzę w obszarze transportu morskiego towarów niebezpiecznych. Możemy zapewnić wsparcie w zakresie interpretacji przepisów międzynarodowych, opracowania procedur i polityki bezpieczeństwa, a także przeprowadzania szkoleń dla personelu. Naszym celem jest minimalizacja ryzyka związanego z przewozem towarów niebezpiecznych oraz zapewnienie zgodności z obowiązującymi regulacjami.

ICAO / IATA
Nadzór PPOŻ

Masz pytania lub chcesz porozmawiać o współpracy? Napisz do nas.
  Usługi

  Ostatnie wpisy

  Aktualności

  Zobacz także