Usługi

Nadzór BHP

Udostępnij artykuł

Każdy, kto zatrudnia pracowników powinien dbać o właściwy nadzór nad warunkami pracy.

Nadzór BHP nad warunkami pracy jest bardzo ważny, ponieważ zapewnia bezpieczeństwo i ochronę zdrowia pracowników oraz minimalizuje ryzyko wypadków i chorób zawodowych. Właśnie dlatego pracodawcy powinni przestrzegać przepisów dotyczących BHP i zapewnić właściwe warunki pracy.

Czym dokładnie charakteryzuje się nadzór BHP?

Nadzór BHP obejmuje szereg działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników w miejscu pracy. W skład tych działań wchodzi m.in. prowadzenie szkoleń BHP, doradztwo w zakresie przepisów i zasad BHP, obsługa postępowań powypadkowych, ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, przeglądy stanu BHP, ocena ergonomii stanowisk pracy, audyty z zakresu BHP, zakładanie rejestrów oraz bieżąca informacja i doradztwo w zakresie nowych przepisów i norm. Jest to niezbędne dla zapewnienia efektywności pracy i komfortowych warunków dla pracowników.

Przypominamy:

 • pracodawca, który nie jest obowiązany do powołania służby bhp (zatrudnia nie więcej niż 100 pracowników), ma obowiązek wykonywania zadań tej służby (art. 23711 § 2 k.p.) lub może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy albo pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy;

 • pracodawca, który zatrudnia więcej niż 100 osób lub gdy Inspektor Pracy nakaże mu stworzyć służbę BHP musi utworzyć służbę BHP.

Zakres działania służby BHP (określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, Dz. U. nr 109, poz. 704 ze zm. obejmuje przede wszystkim:

 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP

 • udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego

 • udział w opracowywaniu instrukcji ogólnych dotyczących BHP oraz opiniowanie instrukcji szczegółowych z tego zakresu

Zadania służby BHP obejmują przede wszystkim przeprowadzanie kontroli warunków pracy, w tym oceny ryzyka zawodowego, a także opracowywanie instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz opiniowanie instrukcji szczegółowych z tego zakresu. Ważne jest, aby pracodawcy zwracali uwagę na te kwestie i zapewniali właściwe warunki pracy swoim pracownikom.

Warto zaznaczyć, że dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy jest nie tylko obowiązkiem pracodawcy, ale jest także korzystna dla samej firmy. Zapewnienie właściwych warunków pracy może przyczynić się do zwiększenia jej efektywności, poprawy wizerunku firmy oraz zmniejszenia kosztów związanych z chorobami zawodowymi i wypadkami pracy.

Służba BHP ma szereg uprawnień, które pozwalają jej skutecznie wykonywać swoje zadania. Posiadając odpowiednie kwalifikacje i certyfikaty może na przykład przeprowadzać szkolenia BHP (z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy) oraz nakładać kary pieniężne w przypadku naruszenia przepisów.

Dlatego też, dbając o bezpieczeństwo i higienę pracy w swojej firmie, warto zwrócić uwagę na zadania służby BHP i korzystać z jej pomocy w celu minimalizacji ryzyka i zapewnienia bezpieczeństwa swoim pracownikom.

Możemy pomóc w wykonaniu tych obowiązków. Oferujemy kompleksowy nadzór BHP, który objęty jest certyfikatami.

Posiadamy uprawnienia służby BHP. Nasze kwalifikacje potwierdza między innymi CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH wydany przez CIOP Warszawa w zakresie BHP.

Masz Pytania Lub Chcesz Porozmawiać O Współpracy? Napisz Do Nas.

FAQ

Jakie są najczęstsze zagrożenia w miejscu pracy i jak można je minimalizować?

Najczęstszymi zagrożeniami w miejscu pracy są wypadki, choroby zawodowe, narażenie na substancje szkodliwe, hałas i stres. Aby je minimalizować, należy stosować odpowiednie środki ochrony, przestrzegać przepisów dotyczących BHP, przeprowadzać szkolenia i oceny ryzyka zawodowego.

Jakie są obowiązki pracownika w zakresie BHP i jakie sankcje grożą za ich naruszenie?

Pracownicy mają obowiązek przestrzegania przepisów dotyczących BHP, stosować się do zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz korzystać z dostępnych środków ochrony. Za naruszenie tych obowiązków grożą sankcje w postaci upomnień, kar finansowych, a w skrajnych przypadkach nawet zwolnień.

Jakie są najczęstsze błędy popełniane przez pracodawców w zakresie BHP i jak ich unikać?

Najczęstszymi błędami popełnianymi przez pracodawców w zakresie BHP są brak przeprowadzania szkoleń BHP, niewłaściwe wyposażenie stanowisk pracy, brak oceny ryzyka zawodowego oraz nieprzestrzeganie przepisów dotyczących ochrony zdrowia lub życia pracowników. Aby uniknąć tych błędów, należy przestrzegać przepisów, przeprowadzać regularne szkolenia, oceny ryzyka zawodowego i stosować odpowiednie środki ochrony.

Jakie korzyści dla pracowników i pracodawców wynikają z zapewnienia odpowiednich warunków pracy i jak można je mierzyć?

Zapewnienie odpowiednich warunków pracy przyczynia się do zwiększenia efektywności pracy, poprawy wizerunku firmy oraz zmniejszenia kosztów związanych z chorobami zawodowymi i wypadkami pracy. Korzyści te można mierzyć na przykład poprzez liczbę wypadków przy pracy, absencję chorobową pracowników czy poziom zadowolenia i produktywności wśród pracowników.

Za co dokładnie jest odpowiedzialna osoba, która sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem pracy?

Osoba odpowiedzialna za nadzór nad bezpieczeństwem pracy musi działać zgodnie z przepisami i zasadami BHP, dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz instruować pracowników o zagrożeniach i sposobach ich minimalizacji. Musi reagować na sytuacje awaryjne i zapewnić, że pracownicy są regularnie szkoleni z BHP, a incydenty są dokumentowane i raportowane.

Doradca ADR/RID/ADN
Telefon Alarmowy

Masz pytania lub chcesz porozmawiać o współpracy? Napisz do nas.
  Usługi

  Ostatnie wpisy

  Aktualności

  Zobacz także