Cysterna a sprawa polska

Aktualności

W lipcu 2023 roku do naszej redakcji zwrócił się przedsiębiorca, który nabył cysternę zbudowaną do przewozu towarów niebezpiecznych, kto jednak przez pewien czas nie była używana dla tego celu. W efekcie upłynęły okresy wyznaczone do przeprowadzenia badań. Przedsiębiorca zwrócił się do Transportowego Dozoru Technicznego z wnioskiem o objęcie tego urządzenia dozorem. TDT odmówił, ponieważ jego zdaniem cysterna nie była objęta dotychczas dozorem a w związku z tym nie podlegała badaniom i była eksploatowana niezgodnie z przeznaczeniem. Stanowisko jest co najmniej dziwnem gdyż nigdzie w przepisach nie przewidziano regulacji wykluczającej używanie cystern dopuszczonych do przewozu towarów niebezpiecznych do innych celów. W naszej ocenie praktyka organu jest błędna jeszcze z jednego powodu. Delegaci grup roboczych odpowiedzialnych za tworzenie przepisów (WP15 oraz The Joint Meeting of Expert RID/ADR/ADN) w ostatnich latach kilkakrotnie podnosili kwestię konieczności uregulowania praktyki dla cystern, wobec których upłynął termin badania a nie zostały poddane badaniu. Wielokrotnie wyrażono konieczność zharmonizowania i uregulowania tematyki dopuszczalności używania takich cystern oraz kwestii badan. Już w roku 2019 w dokumencie ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2020/18 przyjęto zmianę przepisu 6.8.2.4.2. Zgodnie z intencją gremium w przypadku upływu terminu badania dla cysterny alternatywnie alternatywnie można przeprowadzić badanie okresowe zgodnie z 6.8.2.4.2. Podobna regulacja obowiązuje przy cysternach przenośnych. Możliwość taką przewidziano bezpośrednio w przepisie 6.7.2.19.6.2. Prowadząc badania okresowe cystern, dla których upłynie wyznaczony termin można upewnić się, czy cysterna spełnia wymagania. Ministerstwo w piśmie DTD-7.052.17.2023 skierowanym do naszej redakcji przedstawiło pogląd odmienny. Zgodnie z nim cysterna, która „utraci” ciągłość badań nie może być więcej używana do przewozu towarów niebezpiecznych. Przepisy są tak skomplikowane, że …. dzięki temu Polacy znowu mają gorzej.  Administracja chyba nie rozumie przepisów, w których tworzeniu uczestniczy i tego, jak działa na szkodę przedsiębiorców. Wezwaliśmy Ministerstwo do działania w zgodzie z przepisami i skorygowanie stanowiska w ten sposób by nie krzywdzić polaków. Zobaczymy co się stanie…

Tags: , , ,

You May Also Like

E-book dotyczący baterii litowych
Transport Canada – rejestr uczestników operacji transportowych

Author

Must Read

Brak wyników.