Transport kombinowany ma mieć się lepiej …

Aktualności

Komisja Europejska przyjęła wniosek aktualizujący obecną dyrektywę w sprawie transportu kombinowanego i uzupełnia pakiet dotyczący ekologicznego transportu towarowego, którego większość przyjęto w lipcu 2023 r. Pakiet pomoże sektorowi transportu towarowego wnieść swój wkład w osiągnięcie przez UE celów Zielonego Ładu. Propozycje Komisji zostaną rozpatrzone przez Parlament Europejski i Radę w ramach zwykłej procedury ustawodawczej.

Proponowana zmiana zakłada, że transport intermodalny stanie się bardziej wydajny i konkurencyjny.  Wsparcie ponownie koncentruje się na operacjach, które ograniczają negatywne skutki zewnętrzne o co najmniej 40% w porównaniu z operacjami wyłącznie drogowymi między tymi samymi punktami początkowymi i końcowymi. Platformy cyfrowe utworzone na mocy rozporządzenia w sprawie elektronicznych informacji o transporcie towarowym (eFTI) zapewnią narzędzie obliczeniowe, które przewoźnicy będą mogli wykorzystać w celu wykazania, czy ich operacje kwalifikują się do wsparcia i dofinansowania. Oprócz istniejących środków regulacyjnych we wniosku przewidziano wyjątek od tymczasowych zakazów prowadzenia pojazdów, takich jak zakazy prowadzenia pojazdów w weekendy w transporcie kombinowanym. 

Celem jest poprawa wykorzystania potencjału terminali i innej infrastruktury poprzez umożliwienie dojazdu do terminali ciężarówkom obsługującym krótkie trasy dowozowe w miarę potrzeb i w zależności od godzin odjazdu pociągów, barek lub statków.

Komisja wyznacza cel w zakresie konkurencyjności dla państw członkowskich, polegający na obniżeniu średnich kosztów transportu kombinowanego od drzwi do drzwi o co najmniej 10% w ciągu siedmiu lat i zobowiązuje je do podjęcia niezbędnych środków, aby osiągnąć ten cel. 

Nowy unijny portal informacji na temat transportu intermodalnego będzie udostępniał łącza do krajowych ram polityki wszystkich państw członkowskich, a także praktyczne informacje na temat istniejących środków, zwiększając w ten sposób przejrzystość środków krajowych.

Więcej informacji: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_5587

Tags: ,

You May Also Like

Transport Canada – rejestr uczestników operacji transportowych
Pojazdy tuningowane zagrożeniem na drodze?

Author

Must Read

Brak wyników.