Jak (nie) działa administracja

Aktualności

Oczekujemy, że organy pełniące zaszczytne funkcje administracyjne mają kierują się swoistego rodzaju misją i działają dla nas. Jak jest w rzeczywistości? Podamy przykład.

Jakiś czas temu w imieniu redakcji Bezpieczeństwo w Logistyce zwróciliśmy się z wnioskiem o podjęcie działań prewencyjnych do Ministerstwa Infrastruktury. Nasze oczekiwanie było proste – zdiagnozowano problem, meldujemy i coś się zmieni lub co najmniej rozpoczniemy dyskusję.

Zgodnie z danymi uzyskanymi od GITD w 2023 r najczęstszą nieprawidłowością podczas kontroli przewozu w związku z aspektami towarów niebezpiecznych było: „wykonywanie przewozu pojazdem wyposażonym w zbiornik lub zbiorniki paliwa o łącznej pojemności przekraczającej maksymalną pojemność określoną w przepisach ADR”. Nieprawidłowość nie jest związana z przewozem towarów niebezpiecznych lecz wskazuje na brak wiedzy odnośnie do wymagań wynikających z przepisów ADR wśród kierowców nie przewożących towarów niebezpiecznych. Wnioskowaliśmy o podjęcie działań mających na celu poinformowanie uczestników ruchu o wymaganiach wynikających z przepisów specjalistycznych. Ministerstwo odpowiedziało w dniu dziewisjszym (3 czerwca 2024 r). Zacytujemy odpowiedź w całości:

„ zgodnie z ustawą o transporcie drogowym kierowca obowiązany jest uzyskać kwalifikację zawodową, odpowiednio do pojazdu samochodowego, którym zamierza wykonywać przewóz drogowy, w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy:

1) C1, C1 +E, C i C+E,

2) D1, D1+E, D i D+E.

Stosownie do ww. przepisu, kwalifikacja obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz testy kwalifikacyjne. Kierowca obowiązany jest również co pięć lat, począwszy od dnia uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej, ukończyć szkolenie okresowe odpowiednio do pojazdu, którym wykonuje przewóz drogowy.

Zakres tematyczny i czas trwania bloków programowych kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej oraz kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej określa załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 25 marca 2022 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy, który to zakres obejmuje również zagadnienia określone jako „Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska”, w tym specjalizacje w zakresie transportu, w szczególności przewozów materiałów cysterną, artykułów szybko psujących się, materiałów niebezpiecznych, zwierząt itd.

Stosownie do załącznika I dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2561 z 14 grudnia 2022 r. w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób, treść szkolenia uwzględnia specyficzne potrzeby szkoleniowe w zakresie transportu wykonywanego przez kierowcę oraz istotne zmiany prawne i technologiczne, a także należy w niej w miarę możliwości uwzględnić konkretne potrzeby szkoleniowe kierowcy.

Szczegółowa tematyka szkolenia w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych określona jest w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.”

Czyli co? Czuję się poinformowany o stanie przepisów. Rzeczywistość nie dostaje do nich, coś można zmienić ale po co…. administracja odpowiedziała, więc dajcie nam spokój?

Odpowiedź jest jednak chyba co najmniej na odczepnego. Czyli jest dobrze czy wręcz nie?

Tags: ,

You May Also Like

Zmiany w ADR / RID 2025 – webinaria

Author

Must Read

Brak wyników.