Usługi

Doradca ADR/RID/ADN

Udostępnij artykuł

W dzisiejszych czasach, transport międzynarodowy odgrywa coraz większą rolę w gospodarce. Przewóz towarów niebezpiecznych jest szczególnie istotny, ponieważ wymaga nie tylko znajomości przepisów, ale także zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Dlatego właśnie, doradca adr pełni istotną rolę w branży transportowej.

Rola doradcy ADR w przewozie towarów niebezpiecznych

Doradca adr jest osobą kompetentną w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, odpowiedzialną za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom oraz środowiskowym związanych z tym rodzajem transportu. Jego głównym celem jest dbanie o sprawy bezpieczeństwa oraz przestrzeganie przepisów płynących z umowy ADR, która dotyczy międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.

Przedsiębiorstwa zajmujące się transportem towarów niebezpiecznych mają obowiązek wyznaczenia doradcy adr, który będzie doradzał i kontrolował działania związane z przewozem. Zakres obowiązków doradcy ADR może obejmować:

 • Doradztwo w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, w tym przewozu luzem.

 • Kontrolowanie na każdej jednostce transportowej zgodności z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa w transporcie towarów.

 • Wspieranie działań zapobiegających wypadkom oraz ich skutkom.

 • Współpraca z służbami kontrolnymi, takimi jak Transportowy Dozór Techniczny oraz korzystanie z ich wiedzy.

 • Opracowywanie strategii, procedur i instrukcji w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych.

 • Szkolenie pracowników w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz ocena ich kwalifikacji.

Potrzeba świadectwa doradcy ADR

Każda firma przewozowa, którą dotyczy obowiązek wyznaczenia doradcy adr, musi zatrudnić osobę posiadającą ważne świadectwo doradcy adr. Aby uzyskać takie uprawnienia, osoba zainteresowana musi posiadać specjalistyczne wykształcenie oraz zdać egzamin.

Egzamin składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Teoretyczna część obejmuje m.in. znajomość przepisów umowy ADR, podczas gdy praktyczna część to tzw. opisowe zadanie praktyczne, które polega na wykazaniu umiejętności rozwiązania sytuacji związanej z przewozem towarów niebezpiecznych.

Po zdaniu egzaminu, kandydat uzyskuje certyfikat, który potwierdza jego kompetencje jako doradcy adr. Certyfikat jest ważny przez 5 lat, po czym musi zostać przedłużony poprzez złożenie wniosku oraz udział w szkoleniu, które dotyczy doradcy przedłużającego uprawnienia.

Wyznaczanie doradców ADR we firmach przewozowych

Obowiązek wyznaczenia doradcy adr dotyczy każdego przedsiębiorstwa, które bierze udział w przewozie towarów niebezpiecznych, niezależnie od tego, czy jest to jedna jednostka transportowa czy wiele. Można zatrudnić własnego doradcę adr lub skorzystać z usług zewnętrznego, który także posiada odpowiednie certyfikaty i uprawnienia. Wybór odpowiedniego doradcy adr świadczy o profesjonalizmie i odpowiedzialnym podejściu firmy przewozowej do kwestii bezpieczeństwa oraz przestrzegania przepisów.

Współpraca z doradcą ADR – korzyści dla przedsiębiorstw

Zatrudniając doradcę adr, firm przewozowych może cieszyć się wieloma korzyściami, takimi jak:

 • Zapewnienie zgodności z przepisami dotyczącymi przewozu towarów niebezpiecznych, co pozwala uniknąć kary i negatywne konsekwencje prawne

 • Poprawa bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, dzięki właściwej znajomości zasad oraz wspieraniu działań zapobiegających wypadkom

 • Pełna kontrola nad procesem przewozu, co umożliwia szybsze reagowanie i rozwiązywanie ewentualnych problemów

 • Dostęp do wiedzy i doświadczenia ekspertów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych, co pozwala na ciągły rozwój i unowocześnianie działalności przedsiębiorstwa

 • Utrzymanie dobrego wizerunku firmy w oczach kontrahentów oraz władz odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w transporcie towarów niebezpiecznych

Podsumowując, rola doradcy adr jest niezwykle istotna we wszelkich aspektach związanych z przewozem towarów niebezpiecznych. Wyznaczenie profesjonalnego doradcy adr daje przedsiębiorstwu przewozowemu szereg korzyści, m.in. zwiększenie bezpieczeństwa, poprawę jakości świadczonych usług oraz zgodność z wszelkimi przepisami prawnymi. Mając tego świadomość, każde przedsiębiorstwo, które zamierza zajmować się przewozem towarów niebezpiecznych, powinno niezwłocznie zatroszczyć się o znalezienie odpowiednio wykwalifikowanego doradcy ADR oraz zapewnić mu wszelkie niezbędne warunki do prawidłowego wykonywania swoich obowiązków.

Pomagamy w wypełnianiu wymagań ustawowych

Wszystkie podmioty zajmujące się przewozem oraz związanym z tym pakowaniem, napełnianiem a także załadunkiem i rozładunkiem towarów niebezpiecznych w świetle przepisów Umowy Europejskiej ADR dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych z 1957r którą Polska ratyfikowała w 1975 r. oraz w oparciu o ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych mają obowiązek:

 • ustanowienia w przedsiębiorstwie dyplomowanego Doradcy ds. Bezpieczeństwa, odpowiedzialnego za bieżące doradztwo, ocenę zgodności przewozów z wymogami Umowy ADR oraz sporządzanie raportów powypadkowych i z rocznej działalności przedsiębiorstwa w zakresie przewozów towarów niebezpiecznych;

 • przeszkolenia wszystkich osób wykonujących czynności w imieniu uczestnika operacji transportowych;

 • zatwierdzanie i przesyłanie w ustawowym terminie sprawozdania rocznego właściwemu ze względu na lokalizację wojewodzie oraz archiwizację sprawozdań przez okres 5 lat.

Przepisy te mogą być egzekwowane poprzez organy Inspekcji Transportu Drogowego a niestosowanie się do ww. przepisów może grozić grzywną  5 000 PLN.

Przewóz Towarów Niebezpiecznych Koleją – RID

Obowiązek wyznaczenia (zatrudnienia lub wynajęcia) doradcy wynika z rozdziału 1.8.3 Regulaminu dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), który w pkt 1.8.3.1 nałożył na każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje transport kolejowy towarów niebezpiecznych albo związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, obowiązek wyznaczenia jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska.

RID w rozdziale 1.4.2 – Obowiązki głównych uczestników przewozu precyzuje dodatkowo, że:

 • nadawca towarów niebezpiecznych korzystając z usług innych uczestników przewozu (pakującego, załadowcy, napełniającego, itd.), powinien podjąć odpowiednie środki w celu zapewnienia spełnienia przez przesyłkę wymagań RID, a jeżeli działa w imieniu osoby trzeciej, powinien otrzymać od niej pisemną informację o tym, że przewóz dotyczy towarów niebezpiecznych oraz wszystkie informacje i dokumenty potrzebne do wypełnienia swoich obowiązków;

 • odbiorca towarów niebezpiecznych, korzystając z usług innych uczestników przewozu (wykładowcy, oczyszczającego, punktu odkażania itd.), powinien podjąć odpowiednie środki, które zapewnią spełnienie określonych wymagań.

Co robi profesjonalny Doradca ADR?

Głównym zadaniem DORADCY, jest dążenie, poprzez zastosowanie wszystkich niezbędnych środków i działań do ułatwienia.

Nasza witryna ma za zadanie umożliwić dostęp jak największej ilości osób zainteresowanych stosowaniem przepisów ADR do najaktualniejszych i profesjonalnych informacji z zakresu pakowania, doboru opakowań, klasyfikacji przewozu materiałów niebezpiecznych zgodnie z odpowiednimi wymaganiami i w możliwie najbezpieczniejszy sposób. towarów niebezpiecznych oraz ich przewozu a także wskazówek związanych z kontrolą przepisów ADR przez uprawnione służby (np. Inspekcję Transportu Drogowego, Urząd Transportu Kolejowego).

Zapewniamy KOMPLEKSOWĄ usługę. Już dzisiaj możesz dołączyć do grona zadowolonych klientów.

Oferujemy profesjonalne usługi. Zawarcie umowy – NIC nie kosztuje!
Klienci płacą za RZECZYWIŚCIE wykonane prace.

Obraz autorstwa Freepik

O nas
Nadzór BHP

Masz pytania lub chcesz porozmawiać o współpracy? Napisz do nas.
  Usługi

  Ostatnie wpisy

  Aktualności

  Zobacz także