Usługi

Doradca ADR/RID/ADN

Udostępnij artykuł

ADR – doradztwo w zakresie bezpieczeństwa w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych

RID – doradztwo w zakresie bezpieczeństwa w transporcie kolejowym towarów niebezpiecznych

ADN – doradztwo w zakresie bezpieczeństwa w transporcie wodnym śródlądowym

Pomagamy w wypełnianiu wymagań ustawowych.

Wszystkie podmioty zajmujące się przewozem oraz związanym z tym pakowaniem, napełnianiem a także załadunkiem i rozładunkiem towarów niebezpiecznych w świetle przepisów Umowy Europejskiej ADR dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych z 1957r którą Polska ratyfikowała w 1975 r. oraz w oparciu o ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych mają obowiązek:

 • ustanowienia w przedsiębiorstwie dyplomowanego Doradcy ds. Bezpieczeństwa, odpowiedzialnego za bieżące doradztwo, ocenę zgodności przewozów z wymogami Umowy ADR oraz sporządzanie raportów powypadkowych i z rocznej działalności przedsiębiorstwa w zakresie przewozów towarów niebezpiecznych;
 • przeszkolenia wszystkich osób wykonujących czynności w imieniu uczestnika operacji transportowych;
 • zatwierdzanie i przesyłanie w ustawowym terminie sprawozdania rocznego właściwemu ze względu na lokalizację wojewodzie oraz archiwizację sprawozdań przez okres 5 lat.

Przepisy te mogą być egzekwowane poprzez organy Inspekcji Transportu Drogowego a niestosowanie się do ww. przepisów może grozić grzywną  5 000 PLN.

Przewóz towarów niebezpiecznych koleją – RID.

Obowiązek wyznaczenia (zatrudnienia lub wynajęcia) doradcy wynika z rozdziału 1.8.3 Regulaminu dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), który w pkt 1.8.3.1 nałożył na każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje transport kolejowy towarów niebezpiecznych albo związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, obowiązek wyznaczenia jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska.

RID w rozdziale 1.4.2 – Obowiązki głównych uczestników przewozu precyzuje dodatkowo, że:

 • nadawca towarów niebezpiecznych korzystając z usług innych uczestników przewozu (pakującego, załadowcy, napełniającego, itd.), powinien podjąć odpowiednie środki w celu zapewnienia spełnienia przez przesyłkę wymagań RID, a jeżeli działa w imieniu osoby trzeciej, powinien otrzymać od niej pisemną informację o tym, że przewóz dotyczy towarów niebezpiecznych oraz wszystkie informacje i dokumenty potrzebne do wypełnienia swoich obowiązków;
 • odbiorca towarów niebezpiecznych, korzystając z usług innych uczestników przewozu (wykładowcy, oczyszczającego, punktu odkażania itd.), powinien podjąć odpowiednie środki, które zapewnią spełnienie określonych wymagań.

Co robi DORADCA?

Głównym zadaniem DORADCY, jest dążenie, poprzez zastosowanie wszystkich niezbędnych środków i działań do ułatwienia
Nasza witryna ma za zadanie umożliwić dostęp jak największej ilości osób zainteresowanych stosowaniem przepisów ADR do najaktualniejszych i profesjonalnych informacji z zakresu pakowania, doboru opakowań, klasyfikacji przewozu materiałów niebezpiecznych zgodnie z odpowiednimi wymaganiami i w możliwie najbezpieczniejszy sposób. towarów niebezpiecznych oraz ich przewozu a także wskazówek związanych z kontrolą przepisów ADR przez uprawnione służby (np. Inspekcję Transportu Drogowego, Urząd Transportu Kolejowego).
Zapewniamy KOMPLEKSOWĄ usługę. Już dzisiaj możesz dołączyć do grona zadowolonych klientów.

Oferujemy profesjonalne usługi. Zawarcie umowy – NIC nie kosztuje
Klienci płacą za RZECZYWIŚCIE wykonane prace.

Obraz autorstwa Freepik

O nas
Nadzór BHP

Masz pytania lub chcesz porozmawiać o współpracy? Napisz do nas.
  Usługi

  Ostatnie wpisy

  Aktualności

  Zobacz także