Zgłoszenia chemikaliów w nowej formie

Aktualności

Dotychczasowe rozwiązania w zakresie zgłaszania mieszanin chemikaliów z dniem 1 stycznia 2023 r uległy zmianie. Zgodnie z załącznikiem VIII rozporządzenia CLP ((WE) nr 1272/2008 ), od dnia 1 stycznia 2024 r. w przypadku mieszanin stwarzających zagrożenie o zastosowaniu przemysłowym należy dokonać ich zgłoszenia poprzez system europejski. Zgłoszenia dokonane przez system ELDIOM pozostaną ważne do dnia 1 stycznia 2025 r., lub do momentu wprowadzenia aktualizacji wynikającej z sekcji 4.1 części B załącznika VIII rozporządzenia CLP. Konieczność aktualizacji informacji będzie związana z między innymi ze zamianami identyfikatora produktu mieszaniny lub UFI, gdy ulegnie zmianie klasyfikacja mieszaniny lub zostaną ujawnione nowe informacje toksykologiczne. Podobnie aktualizacja będzie wymagana, gdy zmieni się  skład mieszaniny.

Zgłoszenia wykonywane po 1 stycznia 2024 roku mogą być wykonywane jedynie przez system ECHA Submission portal.

Należy założyć konto nowe (https://idp.echa.europa.eu/ui/login)

Zgłoszenia są dokonywane w formacie IULCID (https://iuclid6.echa.europa.eu/). Wymagane jest zainstalowanie programu

Niestety, programy i strony nie są przyjazne dla polaków – językiem urzędowym jest angielski. W naszej ocenie jest to kolejny przykład nie wykonania zobowiązań przez administrację. Znowu polskie firmy, szczególnie te mniejsze mają gorzej. Może po prostu zrezygnujmy z posługiwania się językiem polskim – będzie taniej ….

Tags: ,

You May Also Like

Bez(w)ładność bezpieczeństwa – czyli Polska (nie)rządem stoi
Sprawozdawczość roczna ADR, RID, ADN oraz obowiązki doradców

Author

Must Read

Brak wyników.