Zmiany w przepisach morskich w 2023 roku

Zmiany w przepisach morskich 

Rok 2023 był rokiem wdrożenia długo oczekiwanych przepisów dotyczących wskaźnika efektywności energetycznej statków (EEXI) i wskaźnika intensywności emisji dwutlenku węgla (CII), których celem jest optymalizacja efektywności energetycznej statków i redukcja emisji gazów cieplarnianych. Wdrożenie tych przepisów pokazuje zaangażowanie sektora morskiego w ochronę środowiska poprzez przyjęcie bardziej zrównoważonych praktyk i podkreśla rolę branży w łagodzeniu zmiany klimatu.

Rozporządzenie wchodzące w życie z dniem 1 grudnia 2023 r

Zmiany w kodeksie IMSBC (06-21) – MSC.500(105)

Aktualizacje Międzynarodowego Morskiego Kodeksu Stałych Ładunków Masowych (IMSBC), które obowiązywały na zasadzie dobrowolności od 1 stycznia 2023 r., wejdą w życie 1 grudnia 2023 r. Obejmują one między innymi następujące zmiany:

  • Zmieniono definicję ładunków grupy A, aby oprócz „upłynnienia” uwzględnić „dynamiczną separację”. 
  • Nowe definicje są następujące: Separacja dynamiczna oznacza zjawisko tworzenia się ciekłej zawiesiny (wody i drobnych cząstek stałych) nad materiałem stałym, w wyniku czego powstaje efekt swobodnej powierzchni, który może znacząco wpłynąć na stabilność statku.
  • Grupa A obejmuje ładunki, które stwarzają zagrożenie ze względu na wilgoć, która może spowodować upłynnienie lub dynamiczną separację, jeśli są transportowane przy zawartości wilgoci przekraczającej dopuszczalną wilgotność przewoźną.
  • W Załączniku nr 1 (indywidualny wykaz stałych ładunków masowych) wprowadzono następujące zmiany:

Nazwa przewozowa ładunku masowego (BCSN) Grupa Zagrożenie 

NAWÓZ NA BAZIE AMONU C –

NAWÓZ NA BAZIE azotanu amonu B MHB (OH)

POZOSTAŁOŚCI ZAWIERAJĄCE OŁOW A i B MHB (TX i CR)

SUPERFOSFAT (potrójny, granulowany) B MHB (CR)

Ładunki usunięte z wykazu stałych ładunków masowych:

Nazwa przewozowa ładunku masowego (BCSN) Grupa Zagrożenie

NAWÓZ NA BAZIE AMONU C –

SUPERFOSFAT (potrójny, granulowany) C –

IMDG Code

Regulamin obowiązujący od 1 stycznia 2024 r

Poprawki do kodeksu IMDG (41-22) – MSC.501(105)

Aktualizacje Międzynarodowego Kodeksu Morskiego Towarów Niebezpiecznych (IMDG), które obowiązywały na zasadzie dobrowolności od 1 stycznia 2023 r., wejdą w życie 1 stycznia 2024 r.

Poprawki te są zgodne z aktualizacjami Zaleceń Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie transportu towarów niebezpiecznych, wydanie 22, które określają zalecenia dla wszystkich rodzajów transportu. 

W oparciu o te zmiany od 1 stycznia 2024 r. będą obowiązywać również następujące zmienione okólniki:

  • Zmienione zalecenia dotyczące bezpiecznego stosowania pestycydów na statkach mające zastosowanie do fumigacji jednostek transportu ładunków (MSC.1/Circ.1361/Rev.1) oraz
  • Zmienione procedury reagowania kryzysowego dla statków przewożących towary niebezpieczne (Przewodnik EmS) (MSC.1/Circ.1588/Rev.2).

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami źródłowymi.

Tags: , ,

You May Also Like

Pojazdy tuningowane zagrożeniem na drodze?
USA – Nowe wymagania w zakresie przesyłek kurierskich

Author

Must Read

Brak wyników.