TSL Manager Towary Niebezpieczne Prawo w Transporcie
Login: Hasło:  
Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo

Konkurs na prace naukową (licencjacką lub magisterską) poświeconą logistyce towarów niebezpiecznych


Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością emerpress wydawca kwartalnika Bezpieczeństwo w Logistyce

Nagrody na rok 2019
Pula nagród: 3 000 zł

Kategorie
W roku 2019 konkurs będzie obejmował następujące  kategorie:
 • praca dyplomowa (licencjacka, magisterska lub doktorska) związana z bezpieczeństwem towarów niebezpiecznych;
 • praca dyplomowa (licencjacka, magisterska lub doktorska) związana z bezpieczeństwem urządzeń technicznych używanych w transporcie;
 • praca dyplomowa (licencjacka, magisterska lub doktorska) związana z bezpieczeństwem przy mocowaniu ładunków.

Planujemy najlepsza prace nagrodzić w sposób finansowy. Dedykowana pula nagród na rok 2017 wynosi 3 000 zł. Trwają obecnie rozmowy z partnerami odnośnie zapewnienia innych nagród i wyróżnień.

prace nalezy nadsyłać do 31 grudnia 2020 roku (1 szt wydruk + wersja elektroniczna)


Adres kontaktowy
Bezpieczeństwo w Logistyce
ul. Rybnicka 43
43-190 Mikołów


Partnerzy
Partnerami konkursu na dzień 19/1/2018 roku są:
Interaktywne Muzeum Technik Bezpieczeństwa, Transportu, Ochrony i Bezpieczeństwa Pracy
m/d/r/k trusted adviser group sp z o.o.


Regulamin konkursu

 1. Celem konkursu jest promowanie tematyki bezpieczeństwa w procesach logistycznych towarów niebezpiecznych w transporcie lądowym oraz morskim i powietrznym ze szczególnym uwzględnieniem transportu multimodalnego oraz mocowania ładunków.
 2. Konkurs obejmuje prace licencjackie, magisterskie i doktorskie w podanej powyzej tematyce.
 3. Do konkursu można przysyłać prace, które zostaną obronione w danym roku.
 4. Oceny prac dokonuje Kapitułą powołana przez organizatora.
 5. Decyzje Kapituły są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
 6. Kapituła wybiera najlepszą pracę oraz może przyznać nagrody finansowe. O wysokości nagród oraz o ich ostatecznym podziale decyduje organizator.
 7. Konkurs ma charakter ciągły i obejmuje okres 12 miesięcy roku kalendarzowego
 8. Ogłoszenie wyników następuje do dnia 31 stycznia każdego roku następującego po roku konkursu
 9. W celu udziału w konkursie należy nadesłać jeden egzemplarz pracy w formie wydrukowanej oraz plik z formą elektroniczną (pdf). Prace nie będą odsyłane lecz zostaną w formie zdigitalizowanej przekazane do zasobów Interaktywnego Muzeum Technik Bezpieczeństwa, Transportu, Ochrony i Bezpieczeństwa Pracy. 
 10. W ramach współpracy redakcja kwartalnika „Bezpieczeństwo w Logistyce" udostępni nieodpłatnie wyniki prowadzonych badan w zakresie warunków przewozu towarów niebezpiecznych oraz jeżeli będzie to uzasadnione i umotywowane dane uzupełniające
 11. Osoba przystępująca do konkursu jest zobowiazana przedstawić wniosek o  udostępnienie danych podpisany przez promotora pracy. Propozycja wniosku została zawarta w załączniku 1
 12. Osoba przystępująca do konkursu jest poinformować organizatora o ewentualnych zastrzeżeniach i ograniczeniach związanych z możliwością upublicznienia pracy po konkursie w ramach wspomnianych powyżej zasobów
 13. Organizator zastrzega sobie prawo przekazania na wniosek pracy lub jej opisu organom administracji i innym organizacjom zajmującym się bezpieczeństwem.
 14. Głównym miejscem publikacji wyników oraz informacji jest strona http://bezpieczenstwowlogistyce.pl

Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 stycznia 2017 roku
 

Załącznik 1 - Wniosek o udostępnienie danych i zgłoszenie pracy do konkursu (wzór)

Polityka Cookies